הרעיון הציוני והתנועה הציונית
(ציונות)

 הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס

 הרעיון הציוניוההתיישבות היהודית בארץ ישראללבשו (ולובשים) צורות שונות ומשתנות. בקורס זה נעסוק ברעיון הציוני/ הרעיונות הציוניים ובהתפתחות התנועה הציונית עד ימינו. מרבית יצירותיהם של מהוגי הדעות ציוניים נכתבו דווקא בחוץ-לארץ, וכן הייתה (וישנן) פעילותציונית ענפה שם.  כך נעסוק בעולם היהודי כולו.  עם זאת, רק בארץ הגשימו את הציונות, הלכה למעשה.  בכך נעסוק בהגשמת חזון הציוני בקורס אחר בנושא מפעלי ההתיישבות בארץ-ישראל ובמדינת ישראל.

הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס